fb

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych – zajęcia stacjonarne

1)  Brak terminowej wpłaty powoduje skreślenie z listy uczniów naszej szkoły.


2) Osoby rezygnujące z kursu mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi sekretariatu nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, po całkowitym rozliczeniu faktycznej ilości zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez naszą szkołę od początku trwania kursu.


3) Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach, wynikającą z winy ucznia, oraz z przyczyn niezależnych od naszej szkoły.


4) Jeśli uczeń uległ wypadkowi lub doznał urazu, który w znacznym stopniu utrudnia udział w zajęciach nasza szkoła nalicza należność tylko do dnia nastąpienia wypadku.


5) W przypadku gdy uczeń naszej szkoły nie uczestniczył w dwóch lub więcej zajęciach z powodu udokumentowanej choroby ma prawo do bezpłatnej konsultacji celem nadrobienia zaległego materiału.


6) Jeżeli w trakcie trwania kursu ilość osób w grupie zmniejszy się do 3 lub 2, grupa staje się grupą VIP co wpływa na zmianę ceny kursu. Szczegóły płatności za zajęcia w grupach VIP dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl oraz w sekretariacie.


7) Cena kursu nie obejmuje zakupu podręczników. Podręczniki należy zakupić indywidualnie lub za pośrednictwem naszej szkoły.

Regulamin uczestnictwa w kursach językowych – kursy VIP

1) Okres rozliczeniowy kończy się ostatniego dnia każdego miesiąca  po zsumowaniu wszystkich zajęć w danym miesiącu.


2) Opłaty za zajęcia naliczane są na podstawie faktycznej ilości zajęć jakie się odbyły.


3) Opłaty za zajęcia VIP należy uiścić w terminie (najpóźniej) do 10 dnia następnego miesiąca lub do daty wskazanej w otrzymanym rozliczeniu.


4) Brak terminowej wpłaty (zwłoka w płatności większa niż 10 dni)  powoduje skreślenie z listy kursantów.


5) Zajęcia VIP mogą być odwołane bez podania przyczyny nie później  niż na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. W przeciwnym razie szkoła nalicza opłatę za  zajęcia, która będzie dołączona do rozliczenia na koniec miesiąca. Odwołania można dokonać:


6) Szkoła nie zwraca pieniędzy za nieobecności na zajęciach wynikające z winy ucznia oraz z przyczyn niezależnych od szkoły.


7) Osoby rezygnujące z kursu mają obowiązek zgłoszenia tego faktu pracownikowi sekretariatu nie później niż do ostatniego dnia danego miesiąca, po całkowitym rozliczeniu faktycznej ilości
zajęć zorganizowanych i przeprowadzonych przez naszą szkołę. Rezygnacja z zajęć odbywa się w formie pisemnej (druk dostępny w sekretariacie).


8) Jeżeli ilość zajęć odwołanych w danym miesiącu przekroczy ilość zajęć odbytych, Szkoła zastrzega sobie prawo do zmiany dnia oraz godziny zajęć ( jeżeli pozwoli na to grafik) lub zakończenie współpracy.


9) W sytuacji gdy:

Szczegóły płatności dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl lub w sekretariacie.


10) W przypadku gdy ilość osób w grupie VIP przekracza 3 osoby, grupa staje się grupa stacjonarną. Szczegóły płatności za zajęcia w grupach stacjonarnych dostępne są na naszej stronie www.anglosas.com.pl lub w sekretariacie.